Aukcie spoločnosti ArtProfit s.r.o (ďalej aj ArtProfit) sa konajú elektronicky prostredníctvom elektronického systému aukcií v súlade so zákonom č. 527/2002  Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „dražobný poriadok“). na internetovej adrese www.artprofit.sk alebo fyzicky v takzvanej sálovej aukcii. Oba vyššie uvedené typy aukcií sa môžu kombinovať.

Prevádzkovateľom aukcie je spoločnosť ArtProfit sro, so sídlom Dlhoveská 1377/5 , 927 05 , Šaľa, IČO: 53236751, DIČ: 212134679 zapísaná v obchodnom registri vedenom OR Trnava,  oddiel Sro. , vložka 47430/T.

 Účastníkmi aukcie sú registrovaní a overení záujemcovia o účasť v aukcii ako kupujúci (ďalej len „dražitelia“).

  Plnou registráciou a prihlásením sa do aukcie sa dražitelia automaticky stávajú členmi Klubu dražiteľov Aukčnej galérie ArtProfit, a to im umožňuje zúčastniť sa aukcií organizovaných spoločnosti ArtProfit. Aukčnou položkou alebo ďalej len položkou sa myslí ponúkaný hnuteľný predmet či súbor predmetov pod jedným číslom aukčnej položky alebo pod jedným číslom v ponuke stáleho alebo poaukčného predaja.

  Predmetom aukcií ArtProfit sú predmety umelecké, starožitné, už používané, staršie a môžu niesť známky používania, veku, poškodenia. Z tohto dôvodu sa v popise predmetov neuvádzajú bežné opotrebenia, poškodenia, ale predpokladá sa, že dražitelia sú si vedomí, že ponúkané položky tieto známky opotrebovania a poškodenia nesú. Ich absencia v popise položky v aukcii nezakladá právo na neskoršiu reklamáciu, či odstúpenie od kúpnej zmluvy. Všetky položky aukcie si dražitelia pred aukciou môžu osobne prezrieť v priestoroch sídla Aukčnej Galérie ArtProfit na adrese Dlhoveská 1377/,´5, 927 05 , Šaľa v prevádzkovom čase alebo po predchádzajúcom dohovore mimo tejto doby. Stav a farba aukčných položiek na fotografiách nemusí presne korešpondovať so skutočným stavom a preto pred každou aukciou dražitelia majú možnosť aukčnej položky osobne prezrieť v sídle spoločnosti ArtProfit.

  Čas začatia elektronickej aukcie alebo sálovej aukcie, či ich kombinácia je vždy stanovený presne v popise aukcie a od tohto okamihu môžu dražitelia robiť kredity a vkladať svoje limity. Časový koniec pre možnosť prihadzovania, vkladania kreditov alebo limitov, je u elektronickej aukcie vždy určený vopred. V prípade sálovej aukcie alebo kombinácie sálovej s elektronickou aukciou určuje začiatok a koniec dražby každej položky organizátor aukcie prostredníctvom určenej osoby licitátora.

  V prípade elektronickej aukcie sú položky zoradené chronologicky za sebou a je možné robiť kredity po celú dobu trvania aukcie od jej zahájenia. V sálovej aukcii sú položky vyvolávané za sebou tak, ako sú číselne prezentované v katalógu alebo zozname položiek aukcie.

  Zaplatenie aukčnej istoty sa nevyžaduje, dražitelia musia byť starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony, nadobúdanie hnuteľných predmetov a plne registrovaní v aukčnom systéme ArtProfit prostredníctvom aukčného portálu, vrátane identifikačných údajov. Registráciu pre účasť v elektronickej a sálovej aukcii je možné urobiť na stránkach www.artprofit.sk v sekcii registrácia alebo osobne u pracovníkov Aukčnej galérie ArtProfit.

  Registrovaným dražiteľom sa stane každá osoba (fyzická i právnická), ktorá sa ako dražiteľ registruje na www.artprofit.sk v sekcii Registrácia alebo zmenou už skôr vykonanej základnej registrácie alebo priamo vyplnenia v sekcii „Môj účet“, Registrovaný dražiteľ preukáže svoju totožnosť „Dokladom totožnosti dražiteľa a to vložením naskenovaného dokladu totožnosti z oboch strán so zakrytým rodným číslom. Prevádzkovateľ aukcie ArtProfit si vyhradzuje právo odmietnuť registrovať kohokoľvek bez udania dôvodov alebo zrušiť možnosť dražiť registrovanému dražiteľovi najmä ak porušuje obchodné podmienky, alebo draží aukčné položky bez účelu vyhranej aukčnej položky zaplatiť a prevziať, alebo v minulosti vydražil aukčnú položku či položky a tieto ako také nezaplatil a nevyzdvihol alebo zaplatil a nevyzdvihol, alebo vyzdvihol s oneskorením po uplynutí bezplatnej skladovacej lehoty. Sledovanie elektronickej aukcie je verejne prístupné. Aktívne sa môžu zúčastniť len registrovaní členovia Klubu dražiteľov Aukčnej galérie ArtProfit. Prístup do priestorov sálovej aukcie je povolený len členom Klubu dražiteľov Aukčnej galérie ArtProfit, ostatným záujemcom môže organizátor vstup do priestorov povoliť podľa svojho uváženia.

  Prihodenie v aukcii môže činiť najmenej systémom alebo licitátorom ponúkané najnižšie možné prihodenie alebo dražiteľ môže určiť akékoľvek vyššie prihodenie, kedy aktuálna cena sa rovná súčtu posledného najvyššieho prihodenia plus výška ďalšieho dražiteľom určeného prihodenia alebo vložiť limit, kedy aktuálna cena sa rovná o krok vyššej ponuke než bolo prihodenie predchádzajúceho dražiteľa.

Najnižšie možné prihodenie je vždy určené pri vyhlásenej aukcii formou "Tabuľka prihodení"

  V elektronickej aukcii časový ukazovateľ odpočítava čas zostávajúci do odklepnutia (odklepnutím sa rozumie vydraženie položky dražiteľom za najvyššie podanie a ukončenie aukcie jednotlivej položky) najvyššiemu prihodeniu. Aukcie jednotlivé položky sa koná do doby, kým dražitelia robia kredity. Ak bude urobené prihodenie v posledných piatich minútach pred určeným koncom aukcie položky, aukcia položky sa automaticky o ďalších päť minút predlžuje. To znamená že, ak je pred okamihom ukončenia aukcie položky urobené prihodenie, má sa za to, že dražitelia stále robia kredity a okamih ukončenia aukcie položky sa posúva o 5 minút od okamihu vloženia posledného prihodenia. Ak budú potom robené ďalšie prihodenia, postup podľa predchádzajúcej vety sa opakuje. Ak od posledného uskutočneného prihodenia uplynie odpočet podľa ukazovateľa času bez toho, aby bolo urobené ďalšie prihodenie, má sa za to, že dražitelia už nerobia prihodenia a aukcia položky končí udelením príklepu dražiteľovi s najvyšším prihodením. Prihodenie dražiteľa s najvyšším prihodením a výška tohto prihodenia je viditeľná v popise aukcie, vrátane časového údaju prihodenia.

  O ukončení aukcie položky bude dražiteľ s najvyšším prihodením oboznámený emailom, prípadne si dražiteľ sám môže skontrolovať svoje vyhrané a nevyhrané položky v sekcii „Môj účet“ po prihlásení sa na internetových stránkach www.artprofit.sk

  K čiastke najvyššieho prihodenia položky v aukcii sa pripočítava aukčná prirážka pre spoločnosť ArtProfit s.r.o. za sprostredkové aukcie. Výška aukčnej prirážky je štandardne stanovená na 15%, môže však byť pri jednotlivých aukciách ako celku či jednotlivých položkách v aukcii iná, vopred publikovaná v aukcii alebo popise položky. Aukčná prirážka sa zaokrúhľuje nahor na celé eurá a je najmenej  2 € EUR.

  Predmetom aukcie sú vždy hnuteľné predmety uverejnené vopred v príslušnej aukcii pod jednotlivými aukčnými číslami položiek, vrátane ich vyobrazenia v elektronickej aukcii, kedy prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predošlého upozornenia akúkoľvek aukčnú položku z aukcie vyradiť a to bez uverejnenia dôvodu stiahnutia položky z aukcie.

 ArtProfit udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie prihodenie limit. Lehota na zaplatenie najvyššieho prihodenia sa určí do 10 kalendárnych dní odo dňa udelenia príklepu. Najvyššie prihodenie navýšené o aukčnú prirážku zaplatí dražiteľ prevodom na účet podľa informácií v emaile zaslaných po ukončení aukcie.

  Za riadne a včasné zaplatenie sa považuje pripísanie najvyššieho prihodenia vrátane aukčnej prirážky, prípadne ďalších nákladov spojených so zaslaním vyhranej aukčnej položky, na účet ArtProfit s.r.o. Čiastočné plnenie dražiteľa nezakladá právo na vydanie vyhranej aukčnej položky dražiteľovi.

  Vydražiteľ je oprávnený prevziať vydraženú hnuteľnú vec po zaplatení najvyššieho prihodenia vrátane všetkých aukčných prirážok a prípadných doplnkových nákladov, najneskôr však do 20tich kalendárnych dní odo dňa ukončenia aukcie položky. Po uplynutí tejto lehoty môže byť dražiteľovi účtované skladné za nevyzdvihnutý v aukcii vyhraný predmet.

   Vydražené hnuteľné veci je možné zaslať kuriérskou prepravnou službou podľa platného cenníka (TU) alebo je vydražiteľ oprávnený prevziať osobne či v riadnom zastúpení v prevádzke ArtProfit, ulica Dlhoveská 1377/5, 927 05 , Šaľa v prevádzkovej dobe, alebo mimo tejto dobu po predchádzajúcej dohode, a to vždy proti predloženiu občianskeho alebo iného dokladu totožnosti. Potvrdenie o vyhranej aukcii dražiteľ obdrží po zaplatení najvyššieho prihodenia, aukčnej prirážky a vyzdvihnutí vydraženého predmetu. Pokiaľ vydražiteľ predmet nevyzdvihne do 20tich kalendárnych dní od ukončenia aukcie, je prevádzkovateľ ArtProfit oprávnený účtovať skladné za každý začatý deň a to vo výške 0,5 % zo sumy súčtu najvyššieho prihodenia a aukčnej prirážky, za ktorý vydražiteľ aukčnú položku vydražil. Ak si prevezme vydražiteľ vydraženú hnuteľnú vec do 2 kalendárnych mesiacov po zaplatení najvyššieho prihodenia, môže nariadiť ArtProfit opätovnú aukciu a tým vydražiteľ stráca vlastnícke právo a má nárok na vrátenie zaplatenej sumy zníženej o možné náklady za skladovanie danej položky. Vlastníctvo vydraženej veci sa nadobúda zaplatením najvyššieho prihodenia, vrátane všetkých aukčných prirážok a poplatkov, dôkazom o nadobudnutí vlastníctva je Potvrdenie o vyhranej aukcii. Toto potvrdenie sa vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho prihodenia vydáva pri prevzatí vydraženej položky.

Aukčná galéria ArtProfit nezodpovedá za pripojenie dražiteľa k internetu, jeho rýchlosť a schopnosť dražiť. ArtProfit neakceptuje reklamácie či sťažnosti uplatnené po skončení aukcie na technické problémy, neschopnosť pripojenia k internetu, nedostupnosť webových stránok www.artprofit.sk

 

  Prihodenie v prípade elektronickej aukcie je pokladané za urobené iba vtedy, ak bolo elektronickým systémom aukcií dražiteľovi spätne potvrdené zobrazením správy prostredníctvom verejnej dátovej siete na obrazovke počítača alebo iného elektronického zariadenia, prostredníctvom ktorého sa dražiteľ pripája k elektronickej aukcii ArtProfit. Dražitelia v elektronickej aukcii môžu robiť rovnaké kredity - elektronický systém aukcií s dostatočnou presnosťou rozlišuje časovú postupnosť a neskoršie kredit v rovnakej výške pripustí, len ako nevyhrávajúci, každé ďalšie kredity teda musia prevyšovať predchádzajúce vykonané kredity, a to najmenej o stanovené najnižšie možné kredity. Dražitelia sú viazaní svojimi kreditmi, pokiaľ ArtProfit neudelí najvyšší príklep, čas konca aukcie pri aukčnej položke je vždy zobrazovaný v popise aukcie. Výška najvyššieho prihodenia sa zverejní v elektronickom systéme aukcií pri draženej položke v popise, vrátane postupnosti prihodení jednotlivých dražiteľov. Cena vydražených hnuteľných vecí, takzvané aktuálne najvyššie prihodenie je cenou, ku ktorej si ArtProfit pripočítava aukčnú prirážku za sprostredkovanie aukcie a to vo výške 15%, ak nie je pri položke inak špecifikované. V prípade ak ArtProfit bude platcom DPH tak aukčná prirážka obsahuje zákonnú sadzbu DPH 20%. Aukčná prirážka je určená usporiadateľom aukcie na úhradu nákladov a služieb spojených s organizovaním aukcie, konečná výška čiastky aukčnej prirážky sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún hore a činní minimálne 2€.

  Vyražiteľ, ktorý nezaplatí najvyššie prihodenie vrátane aukčnej prirážky riadne a včas, je povinný nahradiť náklady, ktoré vznikli ArtProfit s.r.o. v súvislosti s opätovnou aukciou danej položky a rozdiel na najvyššie prihodenie, ak bude v opätovnej aukcii dosiahnuté nižšie najvyššie prihodenie.

 Zrušenie prihodení, aukcie, či posunutie ukončenia aukcie si spoločnosť ArtProfit vyhradzuje právo prihodenia/dražiteľa zrušiť v nasledujúcich prípadoch:

- Dražiteľ nebol riadne overený a získal plnú registráciu na základe nepravdivých alebo neúplných registračných údajov

- Došlo k poškodeniu draženého predmetu, čiastočnému či úplnému akýmkoľvek spôsobom

- Na dražiteľa bolo vydané vyhlásenie konkurzu, či začatie konkurzného konania alebo bola zistená znížená právna istota dražiteľa voči ArtProfit s.r.o. a tým bola narušená dôveryhodnosť dražiteľa.

- Dražiteľ v minulosti dražil a vydraženú položku nezaplatil alebo včas nevyzdvihol.

- Položka bude alebo bola vyhlásená štátnym orgánom za kultúrnu pamiatku, alebo sa dodatočne zistilo, že na položke viaznu predkupné alebo záložné práva tretích osôb alebo vlastníctvo predávanej položky je nejasné

- Aukcie, či už ako celok alebo len jednotlivé položky bola alebo je čiastočne marená z technických dôvodov. ArtProfit nenesie zodpovednosť za prípadné zmarenie celej aukcie, či jednotlivých položiek a ArtProfit môže bez predchádzajúceho upozornenia v tomto prípade aukcie, ako celok, či jednotlivé položky ukončiť, alebo aukciu predĺžiť. Znovu spustenú, či predĺženú aukciu položky/položiek, môže ArtProfit uverejniť od vyvolávacej ceny, alebo od posledného najvyššieho prihodenia.

  V prípade, že je vlastníkom položky dražby (vydraženej položky) právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, je Vydražiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o príklepe v zákonnej 14 dennej lehote bez udania dôvodu vyplnením vzorového formulára (VZOR) alebo písomným spôsobom. V iných prípadoch je odstúpenie od zmluvy o príklepe vylúčené, ďalej nemožno odstúpiť v zákonnej lehote 14 dní od zmluvy verejných dražieb podľa zákonných predpisov Občianskeho zákonníka.

 

Ochrana osobných údajov

   Z dôvodu ochrany, riadnej vierohodnosti a serióznosti účastníkov aukcií ArtProfit vyžaduje pre plnú registráciu a účasť v aukciách poskytnutie údajov dražiteľov s plnou registráciou a to vrátane čísla dokladu totožnosti a jeho skenu, fotografie či fotokópie. ArtProfit plne rešpektuje súkromie všetkých dražiteľov, s údajmi a nakladá s nimi podľa zákona a tieto údaje neposkytuje tretím osobám.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.

Naše stránky používajú iba cookies, aby nám poskytli lepší prehľad o pohybe používateľov na stránke a sledovali štatistiky návštev.

Súhlasíte, aby váš počítač použil cookies pre tento účel?